اطلاعات سربرگ
فراخوان سازمان سنجش آموزش کشور درباره مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc)

سازمان سنجش آموزش کشور قصد دارد تا زمینه توسعه و توزیع مناسب مراکز مجاز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc) را در سراسر کشور فراهم کند؛ لذا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و سایر مؤسسات آموزشی دارای مجوز فعالیت آموزشی و سابقه فعالیت در زمینه آموزش زبان آلمانی، در صورت تمایل به اخذ مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc) از سوی سازمان سنجش آموزش کشور(تنها مرجع قانونی صادر کننده مجوز برگزاری آزمون های بین‌المللی در کشور)، می توانند درخواست های خود را به منظور بررسی به این سازمان ارسال کنند.

شرایط اولیه اخذ مجوز:

1- داشتن مجوز فعالیت آموزشی معتبر از «وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری»، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «وزارت آموزش و پرورش» و ... .

2- داشتن وبگاه معتبر، مستقل و فعال.

3- داشتن فضاها و تجهیزات استاندارد به شرح زیر:

- فضا و تجهیزات برگزاری آزمون کتبی (به اندازه کافی بزرگ، صندلی مناسب، چیدمان سطری و ستونی صندلی ها با رعایت فاصله حداقل 5/1 متر از هر طرف، سامانه روشنایی، سامانه پخش صدا، سامانه سرمایشی و گرمایشی، ساعت دیواری و ...).

- سرویس بهداشتی مناسب و کافی متصل به فضای برگزاری آزمون کتبی.

- فضای مستقل برای استقرار و مدیریت سامانه پخش صدا و اعلام فرمان‌هاي صوتی در فضای برگزاری آزمون کتبی.

- فضای مستقل برای مدیریت آزمون در کنار فضای برگزاری آزمون، با امکان دسترسی به اینترنت، تلفن و ... .

- سه فضای مستقل و نزدیک به یکدیگر برای انتظار، آمادهسازی و برگزاری آزمون شفاهی.

- فضای مستقل برای نگهداری امن وسایل اضافی همراه داوطلبان.

- فضای امن برای حفظ اسناد بخشهای کتبی و شفاهی آزمون.

- داشتن امکان تأمین برق اضطراری مناسب، برای سامانه های روشنایی، صوتی، سرمایشی و گرمایشی کلیه فضاها.

مراحل اخذ مجوز:

هر مؤسسه‌اي كه واجد شرايط اوليه پيشگفته است، برای برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc) در ایران، باید نسبت به اخذ دو مجوز [یکی از سازمان سنجش (مرجع قانونی صادر کننده مجوز برگزاری آزمون های بین‌المللی در کشور) و دیگری از مؤسسه تلک (telc) آلمان (صاحب امتیاز آزمون تلک)] اقدام کند که مراحل آن به شرح زیر است:

1ـ ارسال درخواست اخذ مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc) از سوي مؤسسه درخواست كننده به سازمان سنجش آموزش كشور.

2ـ اعلام کتبی رویه اخذ مجوز، ملزومات و اسناد مورد نیاز از سوي سازمان سنجش به مؤسسه درخواست كننده.

3ـ اعلام کتبی موافقت مؤسسه درخواست كننده با شرایط اعلام شده از سوی سازمان سنجش، به همراه ارسال تصویر مدارک لازم به اين سازمان.

4ـ استعلام تأیید مدارک مؤسسه درخواست كننده و نداشتن منع قانوني از مراجع ذي‌صلاح، از سوي سازمان سنجش.

5 ـ بازدید فضا و تجهیزات مؤسسه درخواست كننده از سوي نماینده ناظر سازمان سنجش.

6ـ در صورت تأیید مدارک، فضا و تجهیزات مؤسسه درخواست كننده از سوي سازمان سنجش، اين سازمان ضمن اعلام نتیجه (بند4 و 5) به مؤسسه درخواست كننده، در صورت تمایل مؤسسه، آن را برای اخذ مجوز زبان آلمانی از مؤسسه  تلک (telc) به دانشگاه FHM در کشور آلمان (نماینده مؤسسه تلک) معرفی میکند.

7ـ در صورت اخذ تأیید مراحل  4 و 5 از سوي سازمان سنجش، مؤسسه درخواست كننده، نسبت به پی‌گیری اخذ مجوز از مؤسسه تلک (telc) و ارائه آن به سازمان سنجش، اقدام مي‌نمايد.

8 ـ در صورت انجام مرحله 7، تعهدنامه از سوي سازمان سنجش (تعهد به سازمان) به مؤسسه درخواست كننده برای اعلام موافقت ارسال مي‌شود.

9ـ امضاء و ارسال تعهدنامه از سوي مؤسسه درخواست كننده به سازمان سنجش.

10 ـ سازمان سنجش نسبت به صدور مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc) در ایران اقدام مي‌كند.