• info@abancenter.ir
    • 03132240867

  •    | 1399/10/30 |

از هر لحظه زندگی لذت می برند

ذهنیت آنها ذهنیت رشد است

 

دور و برشان را از آدم های شادی مثل خودشان پر می کنند

 

رویا پرداز هستند

 

صبور هستند

 

اوقاتی از روز را به خودشان اختصاص می دهند

 

نه فقط برای نیازهای مادی، بلکه برای تجربه و یادگیری نیز هزینه می کنند

 

بخشنده اند

 

از سختی نمی ترسند