اطلاعات سربرگ
درمان اختلالات دیکته نویسی

گزیده

اگر با مشکل دیکته نویسی یک دانش آموز روبرو شوید، چه خواهید کرد

دانش آموزان زیادی وجود دارند که در درس دیکته دچار مشکل هستند و به نسبت تعداد غلط هایی که مرتکب می شوند، نمرات کمتری دریافت می کنند. واقعیت این است که انواع اشتباه هایی که کودک مرتکب می شود از یک نوع و یک سنخ نیستند تا بتوان با اتخاذ یک روش، همه ی آن ها را از بین برد و به پیشرفت وی اطمینان یافت. برای دستیابی به یک راه حل ساده و امیدوار کننده، بهتر است بعد از حصول اطمینان از عادی بودن هوش دانش آموز، اشتباه های متعدد دیکته های وی را از روی دفترش یادداشت کنیم، سپس علت یا علل آن ها را بیابیم.

توضیحات

در این مجموعه، 28نوع فعالیت و تمرین ـ در قالب بازی، نمایش و داستان ـ به منظور تقویت مهارت های گفتاری و شنیداری آن دسته از کودکانی که دچار آسیب شنوایی شده اند، فراهم آمده است. هر یک از این فعالیت ها با هدفی خاص تنظیم شده که از آن جمله عبارت اند از" : گسترش خزانه واژگان"، "به کارگیری افعال امر و نهی در زمان مناسب"، "آموزش معانی و مفاهیم افعال"، "به کارگیری مناسب صفات و عبارات وصفی"، "به کارگیری مناسب صفات تفضیلی"، "به کارگیری مناسب صفات عالی"، "آموزش افعال"، "به کارگیری مناسب حرف اضافه (با) "و "به کارگیری ضمایر و صفات مبهم .


خرید این محصول بازگشت به صفحه محصولات