اطلاعات سربرگ
چشم اندازی روانشناسانه به مشکلات جنسی

معرفی مختصر كتاب
نظريات و ديدگاه‌هاي روانشناختي و روش‌هاي کارآمدي که در کتاب حاضر ارائه شده‌اند، براي نخستين بار با نظريات انتقادي و مطالعات باليني ادغام شده‌اند. اين موضوع رويکردي جديد از مشکلات جنسي را ارائه داده است که علاوه بر بکپارچه ساختن زمينه‌هاي مشترکي که هنوز نياز به بررسي دارد، در مواقع لزوم به نمونه‌هايي از گروه‌هاي خاص اشاره کرده است. اين اثر به بررسي منتقدانه مباحث و مناقشاتي که در خصوص موضوع تمايلات و مشکلات جنسي وجود دارد، پرداخته است.


خرید این محصول بازگشت به صفحه محصولات