اطلاعات سربرگ
کتاب زندانیان باور

هسته اصلی کتاب زندانیان باور راهنمای کاربردی تغییر باورها تغییر باورهای مرکزی مراجعین است. اگرچه در خصوص باورهای مرکزی و طرح واره ها بین صاحب نظران رویکرد شناختی اختلاف نظر وجود دارد، اما باورهای مرکزی در حقیقت زیربنایی ترین سطح شناخت را تشکیل می دهند.

آرون تمکین بک مبدع رویکرد درمانی شناختی-رفتاری شناخت را در سه سطح رفتار خودآیند، مفروضه های زیربنایی و باورهای مرکزی تحلیل می کند که تا حدودی مطابق با گفتار درونی، قواعد و باورهای مرکزی ارائه شده در کتاب زندانیان باور راهنمای کاربردی تغییر باورها است.

نویسندگان کتاب زندانیان باور راهنمای کاربردی تغییر باورها با الهام گرفتن از کارهای پادسکی این نکته را برجسته ساخته اند که راه رسیدن به باورهای مرکزی مراجعین تحلیل گفتار درونی آنهاست. تحلیل نظامند و دقیق گفتار درونی مراجعین، شناخت درمانگران را به سمت نظام باورهای افراد مبتلا به مشکلات هیجانی سوق خواهد داد اما شناخت درمانی با تمام پیشرفت های خود تحلیل ناقصی از شناخت ارائه داده است. زیرا تحلیل گفتار درونی باید به سطح انگیزه و احساس مراجع برسد که منشا و آبشخور اصلی شناخت است.

یکی دیگر از ویژگی های مثبت کتاب زندانیان باور راهنمای کاربردی تغییر باورها پرسشنامه های باورهای مرکزی است که با الهام گرفتن از پرسشنامه طرح واره یانگ توسط نویسندگان تهیه شده است و این پرسشنامه می تواند میزان تغییر در باورهای مراجعین را نشان دهد.

دکتر مارتا دیویس، روان شناس گروه روان پزشکی دانشکده پزشکی سانتا کلارای کالیفرنیا درباره کتاب زندانیان باور راهنمای کاربردی تغییر باورها می گوید:

کتاب زندانیان باور راهنمای کاربردی تغییر باورها به افراد کمک می کند تا باورهای مرکزی خود را بشناسند و آنها را تغییر دهند. این کتاب رویکردی نوین را ارائه می دهد که توانایی کمک به افراد زیادی را دارد، آنهایی که زندگی شان در زیر سایه باورهای منفی شان درباره خود و جهان تیره و تار شده است.

این کتاب در مرکز مشاوره آبان موجود می باشد.

 


خرید این محصول بازگشت به صفحه محصولات