اطلاعات سربرگ
پروژه

 

  اختلالات رفتاری و عادتی کودکان

 

(ناخن جویدن، شب ادراری، پرخاشگری، بیش فعالی و...)

 

 اختلالات مربوط به بدرفتاری یا سوء رفتار با کودکان و نوجوانان

 

  افزایش خلاقیت در کودکان

 

راهنمائی و مشاوره با والدین و معلمان

 

تشخیص و درمان اختلالات خواندن و نوشتن