اطلاعات سربرگ
پروژه

 

خدمات تخصصی در زمینه راهنمائی تحصیلی در دوره دبیرستان و دانشگاه

 

آموزش شیوه های صحیح مطالعه و تقویت حافظه

 

آموزش شیوه های مقابله با اضطراب و ترس از امتحان

 

مشاوره و راهنمایی در زمینه افت تحصیلی و راهبردهای پیشرفت تحصیلی

 

ارائه برنامه ریزی تحصیلی

 

مشاوره و راهنمایی در زمینه تغییر و انتخاب رشته