اطلاعات سربرگ
پروژه

 اجرا و تفسیر آزمونهای هوش کودکان و بزرگسالان

 

  اجرا و تفسیر آزمونهای روان شناختی 

 

  اجرا و تفسیر آزمونهای عصب- روانشناختی

 

  اجرا و تفسیر آزمونهای خودشناسی

 

  اجرای و تفسیر آزمونهای رغبت، علائق شخصی و شغلی

 

 اجرا و تفسیر آزمونهای شخصیت و ازدواج