اطلاعات سربرگ
تصویـر شماره تماس / همـراه سمـت نام مدیـر / مسئـول
دکتر علیرضا    بابادی 03195022020 مدیریت دکتر علیرضا    بابادی
دکتر محسن    معروفی - روانپزشک دکتر محسن    معروفی
دکتر الهام    فروزنده - روانشناس بالینی، خانواده درمانی، اختلالات دوران کودکی دکتر الهام    فروزنده
دکتر مهدی    شادفر - روانپزشک دکتر مهدی    شادفر
دکتر مریم    حر - روانشناس، درمان وسواس، اضطراب و استرس دکتر مریم    حر
دکتر مرضیه    مشتاقی - روانشناس سلامت، هیپنوتراپیست، روان درمانی دکتر مرضیه    مشتاقی
خانم شهرزاد    دامادنژاد - مشاوره خانواده، پیش از ازدواج خانم شهرزاد    دامادنژاد
دکتر زهرا    جان نثاری - مشاوره خانواده، اختلالات جنسی، ازدواج دکتر زهرا    جان نثاری
خانم گیتادخت    برخوردار - درمان اختلالات شخصیت، درمان اختلالات خلقی و اضطرابی خانم گیتادخت    برخوردار
دکتر سوده    امیرخانی - روانپویشی کوتاه مدت، جنسی، اختلالات خلقی دکتر سوده    امیرخانی
خانم حوریه    زمانی - درمان اختلالات خلقی، وسواس، پیش از ازدواج خانم حوریه    زمانی
دکتر حمید    خراط زاده - درمان اختلالات خلقی و اضطرابی، پیش از ازدواج، جنسی دکتر حمید    خراط زاده
استاد فرشاد    پهلوان زاده - خانواده، پیش از ازدواج استاد فرشاد    پهلوان زاده
دکتر عسل    پیشیار - خانواده، روابط عاشقی، کودک و نوجوان دکتر عسل    پیشیار
دکتر معصومه    محسنی - مشاوره فردی، اختلالات خلقی، یوگاتراپی و ریلکسیشن دکتر معصومه    محسنی
خانم معصومه    مظلوم - روان پویشی کوتاه مدت، کودک و نوجوان خانم معصومه    مظلوم
دکتر صدیقه    افشار - اختلالات خلقی و اضطرابی، وسواس دکتر صدیقه    افشار
خانم راضیه    گنجعلی - مشاوره کودک، خانواده خانم راضیه    گنجعلی
خانم ساناز    یغمایی - مشاوره کودک و نوجوان خانم ساناز    یغمایی
آقای    نظرپور - مشاوره تحصیلی، انتخاب رشته آقای    نظرپور
خانم لطیفه    باقری - روش درمانی هیجان مدار خانم لطیفه    باقری
خانم نیره    شکیبا - کودک و نوجوان، اختلالات خلقی و اضطرابی خانم نیره    شکیبا
دکتر محسن    خانبانی - مشاوره خانواده، پیش از ازدواج، فردی دکتر محسن    خانبانی
دکتر فهیمه    رحمتی             - پیش از ازدواج، مشاوره خانواده، طلاق دکتر فهیمه    رحمتی
خانم آذردخت    منصوری نیا - مشاوره خانواده و زوج خانم آذردخت    منصوری نیا